Artikel vum Joëlle Scharlé op wort.lu!

Artikel vum Joëlle Scharlé op wort.lu!

Artikel vum Joëlle Scharlé op wort.lu! Hätte mir eng Hall of Fame dann wier d’Joëlle secherlech dran well wei een och am Artikel liese kann, huet hat ganz vill zu der Golden Era vun eisen Dammen an de 90er beigedroen! Wei hat an der Zäit gespillt huet sou wäerten eis Dammen hoffentlech e Samschden an der Coque och optrieden. Mir sinn als Club op jiddefalls frou an dankbar fir dat wat d’Joëlle geleescht huet a wat et lo als Coach Alles mëscht.

Close Menu